O AKCII

KING OF THE NORTH
24. AUGUST 2019

Kotn_Intro_01

TECHNIKA, SILA A KONDÍCIA to sú tie správne ingrediencie pre tretí ročník jedinečnej silovo-kondičnej súťaže o Kráľa severu, ktorá je zameraná na presnú techniku prevedenia základných cvikov, silových cvičení s vlastnou váhou a cvikov z kalisteniky s pridanou váhou. Proste “BEAST MODE”.

TECHNIKA

SILA

KONDÍCIA

Zaregistruj sa

TECHNIKA, SILA A KONDÍCIA to sú tie správne ingrediencie pre tretí ročník jedinečnej silovo-kondičnej súťaže o Kráľa severu, ktorá je zameraná na presnú techniku prevedenia základných cvikov, silových cvičení s vlastnou váhou a cvikov z kalisteniky s pridanou váhou. Proste “BEAST MODE”.

 

Hostia:
DEJAN “STIPKE” STIPIC /SRB/ – Dejan Stipic
www.instagram.com/iamstipke/
LEE WADE TURNER /UK/ – Lee Wade Turner www.instagram.com/lwt_recession_proof_body
PETR SKOKAN /ČR/ – Petr Skokan
www.instagram.com/petr.skokan

 

PARTNERI PODUJATIA:
KOIFER, RVL13, Nutristar.cz, Značky sro – dopravné značenie
AV systémy, Kubínska, Hotel Green, PROMET Slovakia, Mesto Dolný Kubín, Ozonicon, CeHaTex – Pracovné odevy pre profesionálov, DRILL Athletics, FARBYX, BUKNA, advokátska kancelária, Seduco, Na Orave dobre, ORAVING, Workout Fanatics

 

Ako bude prebiehať samotná súťaž?
Súťaž sa pôjde na štyri kolá.

 • 1.kolo bude merané na čas a bude obsahovať nasledovné cviky: 3x pistols (drep na jednej nohe) na každú nohu, 3x muscle up, 15x kľuk, 10x zhyb, 15x dip (kľuk na bradlách), beh cca 350m a na koniec 3x prehodenie pneumatiky. Upozorňujeme, že požadovaná technika prevedenia cvikov bude striktná, na základoch kalisteniky (žiadne vykopávanie). Do ďalšieho kola postupuje 8. najrýchlejších súťažiacich v každej kategórií.
 • 2. a 3. kolo (štvrťfinále a semifinále). Pôjde sa formou vyraďovacieho pavúka, pričom rýchlejší z dvojice postupuje do ďalšieho kola. Požadované cviky sú nasledovné: 5x pistols (drep na jednej nohe) na každú nohu, 3x muscle up, 20x kľuk, 15x zhyb, 20x dip (kľuk na bradlách), beh cca 350m a na koniec prekvapenie.
 • 4. kolo (FINÁLE). Finálové kolo bude v štýle BEAST MODE a bude obsahovať všetky cviky (pistols, muscle up, kľuk, zhyb, dip, beh a nohy).

 

Ženy
1. kolo bude merané na čas a bude obsahovať nasledovné cviky: 3x pistols (drep na jednej nohe) na každú nohu, 1x výmyk ponad hrazdu, 10x kľuk, 5x zhyb, 10x dip (kľuk na bradlách), beh cca 350m a na koniec 3x prehodenie pneumatiky.
Podľa časov sa o trofej “pobijú” najrýchlejšie štyri ženy kde ich vo finále (1. a 2. najlepší čas) a v súboji o 3.miesto ( 3. a 4. najlepší čas) bude čakať nasledovné: 5x pistols (drep na jednej nohe) na každú nohu, 1x muscle up alebo 3x výmyk ponad hrazdu, 15x kľuk, 10x zhyb, 15x dip (kľuk na bradlách), beh cca 350m a na koniec bonus zameraný na nohy.

 

Na správne prevedenie cvikov budú dohliadať rozhodcovia, ktorých mená zverejníme neskôr.

 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel!!!

 

Registrácia: 16.6.2019

 

Kategórie:

 • muži do 75kg /max. počet 16 štartujúcich/
 • muži od 75 – 85kg /max. počet 16 štartujúcich/
 • muži nad 85kg /max. počet 16 štartujúcich/
 • ženy /max. počet 8 štartujúcich/
 • Štartovné: 20€ (v cene je štartovací balíček)

 

Prize money pre všetky kategórie:

 • 1.miesto 150€ + vecné ceny
 • 2. miesto 100€ + vecné ceny
 • 3. miesto 50€ + vecné ceny

Sprievodný program:
Tento rok sa môžete tešiť na moderátora Jakuba Zitróna Ťapáka, DJs, Tombolu a súťaže pre verejnosť

Prejsť na registráciu

Technique, Strenght, Endurance” – These are the most accurate words to describe the third volume of this unique strenght-endurance competition in set and reps to become “King of the North. We focus on strict technique while performing basic exercises as well as weighted calisthenics exercises. Two words “Beast Mode.

 

What will be this competition about? How will it be proceeding?
There will be 4 rounds.

 • 1st round – MEASURED ON TIME
  Exercises in row: 3x Pistol squads (one-leg squat each leg), 3x Muscle Up, 15x Push Up, 10x Pull Up, 15x Dip (Push up on paraller bars), 350m Run and 3x Flip over the tire. Warning, the technique is based on Calisthenics so It will be strict (no kipping etc.). The fastest eight athletes from all categories will continue to the next round.
 • 2nd – 3th round (quarter and semi-finals)
  Knockout spider. Two athletes, two fighting hearts. Faster athlete will win, easy. Exercises in row for this round are: 5X Pistol squads, 3x Muscle Up, 20x Push Up, 15x Pull Up, 20x Dip, 350m Run and surprise in the end.
 • 4th round (Final)
  Style: Beast Mode. All exercises will be included, have fun.

 

Women
1st round – MESAURED ON TIME
Exercises in row: 3x Pistol squads (each leg), 1x Turn over the horizontal bar, 10x Push Up, 5x Pull Up, 10x Dip (Push up on paraller bars), 350m Run and 3x Flip over the tire. Based on time after this round, four fastest women will fight for victory in final. This awaits them: 5x Pistol, 1x Muscle Up or 3x Turn over the horizontal bar, 15x Push Up, 10x Pull Up, 15x Dip, 350m Runand the “Leg surprise” in the end.

 

Referees will keep an eye on strict technique, names will be known soon. The organizers reserve the right to change the rules.

 

Registration starts: 16.6.2019

 

Categories Men:

 • less than 75kg /max. 16 participants/
 • 75 – 85kg /max. 16 participants/
 • above 85kg /max. 16 participants/

Categories Women:

 • Max. 8 participants

Starting fee: 20€ (Starter pack included)

 

Prize money for all categories:

 • 1st – 150€ + Material prices
 • 2nd – 100€ + Material prices
 • 3nd – 50€ + Material prices

Accompanying program:
Tombola (Item contest), DJs, Contests for audience and children and well-known moderator and comedian Jakub “Zitrón” Ťapák.

Go to registration

TECHNIKA, SIŁA I KONDYCJA są tym, co jest potrebne, by wziąć udział w wyjątkowych zawodach siłowo-kondycyjnych o tytuł Króla północy, w których oceniania jest technika wykonana podstawowych ćwiczeń, w tym ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem własnej masy ciała oraz ćwiczeń kalistenicznych z obciążeniem. Po prostu “BEAST MODE”.

 

Gości:
DEJAN “STIPKE” STIPIC / LEE WADE TURNER / PETR SKOKAN

 

Jak odbędą się same zawody?
Zawody będą składały się z czterech etapów eliminacji.

 

 • W 1 etapie będzie mierzony czas i trzeba będzie wykonać następujące ćwiczenia: 3x pistols (przysiad na jednej nodze) na każdej nodze, 3x muscle up, 15x push up, 10x pull up, 15x dip, bieg ok. 350 m i na koniec 3x rzut oponą. Zwracamy uwagę, że wymagana technika wykonania ćwiczeń musi być w pełni zgodna z podstawami kalisteniki, nie będą uznawane żadne wykopy. Do kolejnego etapu przejdzie 8 najszybszych zawodników w każdej kategorii.
 • 2. i 3. etap (ćwierć i półfinał). Zostaną rozegrane w formie eliminacji, przy czym dwóch najszybszych zawodników przejedzie do dalszego etapu. Wymagane będą następujące ćwiczenia 5 x pistols (przysiad na jednej nodze) na każdej nodze, 3x muscle up, 15x push up, 10x pull up, 15x dip, bieg ok. 350 m i na koniec niespodzianka.
 • 4. etap (FINAŁ). Rozgrywki finałowe odbędą się w stylu BEAST MODE i będą składały się ze wszystkich rodzajów ćwiczeń (pistols, muscle up, push up, pull up, dip, bieg i nogi).

 

Kobiety
1. etap będzie rozgrywany na czas i będzie składał się z następujących ćwiczeń: 3x pistols (przysiad na jednej nodze) na każdej nodze, 1x wymyk nad drążkiem, 10x push up, 5x pull up, 10x dip, bieg ok. 350 m i na koniec 3x rzut oponą.
Zgodnie z uzyskanymi czasami o miejsce na podium będą walczyć cztery najszybsze kobiety (1. i 2. najlepszy czas), a w pojedynku o 3. miejsce (3. i 4. najlepszy czas), w finale będą one musiały wykonać następujące ćwiczenia: 5x pistols (przysiad na jednej nodze) na każdej nodze, 1x muscle up lub 3x wymyk nad drążkiem, 15x push up, 10x pull up, 15x dip, bieg ok. 350 m i na koniec bonus ćwiczenie na nogi.

 

Właściwe wykonywanie ćwiczeń będą oceniać sędziowie, których nazwiska podamy w późniejszym terminie.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad!!!

 

Rejestracja: 16.06.2019 r.

 

Kategorie:

 • mężczyźni do 75 kg /maks. liczba 16 startujących/
 • mężczyźni od 75 – 85 kg /maks. liczba 16 startujących/
 • mężczyźni ponad 85 kg /maks. liczba 16 startujących/
 • kobiety /maks. liczba 8 startujących/
 • Opłata za start: 20 EUR (w cenę wliczono pakiet startowy)

 

Prize money/Wygrane we wszystkich kategoriach:

 • 1. miejsce150 EUR + nagrody rzeczowe
 • 2. miejsce 100 EUR + nagrody rzeczowe
 • 3. miejsce 50 EUR + nagrody rzeczowe

Program towarzyszący:
W tym roku prowadzącym będzie Jakub Zitrón Ťapák, DJs, a dla publiczności przygotowano loterię oraz konkursy.

Przejdź do rejestracji

Spolupráca firiem

ktoré nás podporujú a sponzorujú

Seduco Digital
Značky.sk
Na orave dobre
Hotel Green
Bukna
WF
Farbyx
RVL13 logo grayscale
Nutristar
Ozonicon
Kubinska
sanca
Cehatex
Oraving
Žilinský kraj
0
wtrNavigation wtrFloatRight