SÚŤAŽ S TRADÍCIOU

KING OF THE NORTH
21. AUGUST 2021

TECHNIKA, SILA A KONDÍCIA to sú tie správne ingrediencie pre piaty ročník jedinečnej silovo-kondičnej súťaže o Kráľa severu, ktorá je zameraná na presnú techniku prevedenia základných cvikov, silových cvičení s vlastnou váhou a cvikov z kalisteniky s pridanou váhou. Proste “BEAST MODE”.

TECHNIKA

SILA

KONDÍCIA

Zaregistruj sa tu

Aj napriek situácií spojenej s COVID-19 sa nám podarilo zabezpečiť prostriedky na zorganizovanie za čo patrí veľká vďaka sponzorom:

RVL13, KOIFER, AV SYSTEMYMesto Dolný Kubín, PROMET Slovakia, Matlak economy, Hydroekol, ORAVING, Asas, CeHaTex, Dobrota, Erva system, 5K, ZNAČKY, AUTOCAR – Ťažné zariadenia, Inovel, Metales, ATEAMSEDUCO, Podcast Podhrazdami, Kingz zone

Priebeh súťaže muži:

1. kolo bude merané na čas a bude obsahovať nasledovné cviky: 3x pistols (drep na jednej nohe) na každú nohu, 3x muscle up, 15x kľuk, 10x zhyb, 15x dip (kľuk na bradlách), beh cca 350m a na koniec 3x prehodenie pneumatiky. Upozorňujeme, že požadovaná technika prevedenia cvikov bude striktná, na základoch kalisteniky (žiadne vykopávanie). Do ďalšieho kola postupuje 8. najrýchlejších súťažiacich v každej kategórií.

2. a 3. kolo (štvrťfinále a semifinále). Pôjde sa formou vyraďovacieho pavúka, pričom rýchlejší z dvojice postupuje do ďalšieho kola. Požadované cviky sú nasledovné: 5x pistols (drep na jednej nohe) na každú nohu, 3x muscle up, 20x kľuk, 15x zhyb, 20x dip (kľuk na bradlách), beh cca 350m a na koniec prekvapenie.

4. kolo (FINÁLE). Finálové kolo bude v štýle BEAST MODE a bude obsahovať všetky cviky (pistols, muscle up, kľuk, zhyb, dip, beh a nohy).

Priebeh súťaže ženy:

1. kolo bude merané na čas a bude obsahovať nasledovné cviky: 3x pistols (drep na jednej nohe) na každú nohu, 1x výmyk ponad hrazdu, 10x kľuk, 5x zhyb, 10x dip (kľuk na bradlách), beh cca 350m a na koniec 3x prehodenie pneumatiky.
2. kolo, podľa časov sa o trofej “pobijú” najrýchlejšie štyri ženy kde ich vo finále (1. a 2. najlepší čas) a v súboji o 3.miesto ( 3. a 4. najlepší čas) bude čakať nasledovné: 5x pistols (drep na jednej nohe) na každú nohu, 1x muscle up alebo 3x výmyk ponad hrazdu, 15x kľuk, 10x zhyb, 15x dip (kľuk na bradlách), beh cca 350m a na koniec bonus zameraný na nohy.

Kategórie:

 • muži do 75kg /max. počet 16 štartujúcich/
 • muži od 75 – 85kg /max. počet 16 štartujúcich/
 • muži nad 85kg /max. počet 16 štartujúcich/
 • ženy /max. počet 10 štartujúcich/

Sprievodný program:

Tento rok sa môžete tešiť na moderátora Jakuba Zitróna Ťapáka a Michala Zureka, DJs, Tombolu, súťaže pre verejnosť a detskú zónu.

Dôležité informácie:

 1. Na správne prevedenie cvikov budú dohliadať rozhodcovia, ktorých mená zverejníme neskôr.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel
 3. Registrácia: od 07.07.2021
 4. Štartovné: 25€ (v cene je štartovací balíček)
 5. Pre kráľov a kráľovné sú pripravené vecné ceny
Prejsť na registráciu

“Technique, Strenght, Endurance” – These are the most accurate words to describe the fourth volume of this unique strenght-endurance competition in set and reps to become “King of the North. We focus on strict technique while performing basic exercises as well as weighted calisthenics exercises. Two words “Beast Mode”.

The course of the men’s competition:

1st round – MEASURED ON TIME
Exercises in row: 3x Pistol squads (one-leg squat each leg), 3x Muscle Up, 15x Push Up, 10x Pull Up, 15x Dip (Push up on paraller bars), 350m Run and 3x Flip over the tire. Warning, the technique is based on Calisthenics so It will be strict (no kipping etc.). The fastest eight athletes from all categories will continue to the next round.
2nd – 3th round (quarter and semi-finals)
Knockout spider. Two athletes, two fighting hearts. Faster athlete will win, easy. Exercises in row for this round are: 5X Pistol squads, 3x Muscle Up, 20x Push Up, 15x Pull Up, 20x Dip, 350m Run and surprise in the end.
4th round (Final)
Style: Beast Mode. All exercises will be included, have fun.

The course of the women’s competition:

1st round – MESAURED ON TIME
Exercises in row: 3x Pistol squads (each leg), 1x Turn over the horizontal bar, 10x Push Up, 5x Pull Up, 10x Dip (Push up on paraller bars), 350m Run and 3x Flip over the tire.

2nd round based on time after this round, four fastest women will fight for victory in final. This awaits them: 5x Pistol, 1x Muscle Up or 3x Turn over the horizontal bar, 15x Push Up, 10x Pull Up, 15x Dip, 350m Runand the “Leg surprise” in the end.

Categories:

 • Men less than 75kg / max 16 participants
 • Men 75 – 85kg / max 16 participants
 • Men – above 85kg / max 16 participants
 • Women / max 10 participants

Accompanying program:

Tombola (Item contest), DJs, Contests for audience and children and well-known moderator and comedian Jakub “Zitrón” Ťapák and Michal Zirus Zurek

Important informations:

 1. Referees will keep an eye on strict technique, names will be known soon
 2. The organizers reserve the right to change the rules
 3. Registration starts: from 7.7.2021
 4. Starting fee: 25€ (Starter pack included)
 5. For the Kings a Queens there are material prices.
Go to registration

TECHNIKA, SIŁA I KONDYCJA są tym, co jest potrebne, by wziąć udział w wyjątkowych zawodach siłowo-kondycyjnych o tytuł Króla północy, w których oceniania jest technika wykonana podstawowych ćwiczeń, w tym ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem własnej masy ciała oraz ćwiczeń kalistenicznych z obciążeniem. Po prostu “BEAST MODE”.

KURS MĘŻCZYZN KONKURSOWYCH:

W 1 etapie będzie mierzony czas i trzeba będzie wykonać następujące ćwiczenia: 3x pistols (przysiad
na jednej nodze) na każdej nodze, 3x muscle up, 15x push up, 10x pull up, 15x dip, bieg ok. 350 m i na koniec 3x rzut oponą. Zwracamy uwagę, że wymagana technika wykonania ćwiczeń musi być w pełni zgodna z podstawami kalisteniki, nie będą uznawane żadne wykopy. Do kolejnego etapu przejdzie 8 najszybszych zawodników w każdej kategorii.
2. i 3. etap (ćwierć i półfinał)
Zostaną rozegrane w formie eliminacji, przy czym dwóch najszybszych zawodników przejedzie do dalszego etapu. Wymagane będą następujące ćwiczenia 5 x pistols (przysiad na jednej nodze) na każdej nodze, 3x muscle up, 15x push up, 10x pull up, 15x dip, bieg ok. 350 m i na koniec niespodzianka.
4. etap (FINAŁ)
Rozgrywki finałowe odbędą się w stylu BEAST MODE i będą składały się ze wszystkich rodzajów ćwiczeń (pistols, muscle up, push up, pull up, dip, bieg i nogi).

KURS KONKURSU KOBIET:

1. etap będzie rozgrywany na czas i będzie składał się z następujących ćwiczeń: 3x pistols (przysiad na jednej nodze) na każdej nodze, 1x wymyk nad drążkiem, 10x push up, 5x pull up, 10x dip, bieg ok. 350 m i na koniec 3x rzut oponą.
2. etap Zgodnie z uzyskanymi czasami o miejsce na podium będą walczyć cztery najszybsze kobiety (1. i 2. najlepszy czas), a w pojedynku o 3. miejsce (3. i 4. najlepszy czas), w finale będą one musiały wykonać następujące ćwiczenia: 5x pistols (przysiad na jednej nodze) na każdej nodze, 1x muscle up lub 3x wymyk nad drążkiem, 15x push up, 10x pull up, 15x dip, bieg ok. 350 m i na koniec bonus ćwiczenie na nogi.

Kategorie:

 • mężczyźni do 75 kg /maks. liczba 16 startujących/
 • mężczyźni od 75 – 85 kg /maks. liczba 16 startujących/
 • mężczyźni ponad 85 kg /maks. liczba 16 startujących/
 • kobiety /maks. liczba 10 startujących/

Program towarzyszący:

W tym roku prowadzącym będzie Jakub Zitrón Ťapák a Michal Zirus Zurek, DJs, a dla publiczności przygotowano loterię oraz konkursy.

Ważna informacja:

 1. Właściwe wykonywanie ćwiczeń będą oceniać sędziowie, których nazwiska podamy w późniejszym terminie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad.
 3. Rejestracja: od 07.07.2021
 4. Opłata za start: 25 EUR (w cenę wliczono pakiet startowy)
 5. Dla królow i klólewien przygotowaliśmy prezenty.
Przejdź do rejestracji

TAKTO VYZERAL KING OF THE NORTH 2020